ŞEKER SİGORTA İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ
( 01.01.2020 sonrası tanzim edilen poliçeler için )

Teminatların Özet ve Limitleri

Tesisat işleri 450 TL / yılda 3 defa
Elektrik işleri 450 TL / yılda 3 defa
Anahtar işleri 450 TL / yılda 3 defa
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 250 TL / yılda 3 defa
Cam işleri 450 TL / yılda 3 defa
Ambulans gönderilmesi 450 TL / yılda 3 defa
Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün
Hukuki danışma  Bağlantı
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu         
    
Bağlantı

 

TANIMLAR

Sigortalı Kişi
Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi)

Şirket
TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi.

1. KAPSAM

Sigortalı  sigorta primini ödediğinde veya ödemeyi  kabul ettiğinde, Şirket sigorta süresince  oluşacak olaylar karşısında bu poliçe kapsamında acil işyeri yardım hizmetlerini  işyerini korumak maksadıyla sağlayacaktır.

Şirket, aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çalışacaktır.

Şirket, poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde her bir olay için 450 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Şirket, tesisat için azami 3, elektrik için azami 3, anahtar işleri için azami 3 ve cam işleri için azami 3 olmak üzere, bir yılda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir. 

Dış etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu kapsam dışıdır. (Cam kırılması hariç)


1.1    Tesisat 

1.1.1 Müşteriye ait işyeri içindeki sıhhi tesisat direkt işyerine ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.

İşyerinin iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket, bu tür tesisatın şartlarının böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı işyerini korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.

1.1.2 Şirket poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.

Masrafların azami sınırları aşması durumunda  doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.

Her zaman  tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müşteriye direkt ve telefonla  şirkete  bildirecektir.

Sigortalı tahmini  masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam masrafın, 450 TL’na kadar olan kısmını şirket karşılayacak, 450 TL’nı aşan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.  

Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün olduğu hallerde, tamirat 450 TL sınırına kadar yapılacaktır.

1.1.3 İstisnalar

A) İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri. 

B) İşyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat  (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).

C) Su borularına bağlı her türlü eletrikli  eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.

D) Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, işyerine ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile işyerine ait olarak kabul  edilmeyecektir.

E)  Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

F)  Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.


1.2     Elektrik

1.2.1 Müşteriye ait işyeri içindeki elektrik tesisat, direkt işyerine ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz , vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar. İşyerinde meydana gelen kısa devre işyerinin dışındaki, işyerine ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.

Müşteriye ait işyerinin içerisinde, işyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.  

1.2.2 Şirket poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Şirket'in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde belirtilmiştir.

1.2.3  İstisnalar

A) Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.

B) Elektrikle çalışan ısıtıcı,  elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.

C) İşyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.

D) Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dışıdır.

1.3    Anahtar

1.3.1 Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı olarak işyerine girilememesi durumunda, Şirket bu tür tesisatın şartlarının   böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman, işyerini daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir.

1.3.2 Şirket poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Şirket'in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde belirtilmiştir.

1.3.3 Eğer yukarıda (1.3.1)'de bahsedilen bazı olaylardan dolayı işyerine girmek mümkün olmazsa, Şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 250TL sınırına kadar olan masrafları da  karşılayacaktır.


1.4     Cam işleri

1.4.1 İşyerinin dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Şirket  hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı işyerini korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.

1.4.2 Şirket poliçenin yürürlükte olduğu  bir yıl içinde  azami üç olay olmak  kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Şirket'in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde belirtilmiştir.

1.5 Güvenlik Hizmeti 

İşyerinde meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, işyerini koruma ve gözetim altına alma masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. İşyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir.

1.6 Ambulans Gönderilmesi

İşyerinde meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu işyeri çalışanının Bedensel Yaralanma veya ani Ciddi Hastalığı durumunda, Şirket, nakilin aynı il sınırları içinde olmak kaydı ile müdahale başına tazminat limiti olmaksızın yılda 3 defa ve her seferde 450 TL’ye kadar üstlenerek, sigortalının işyerine kara ambulansı yollar. Şirket tarafından onaylanmayan ve Acil Durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri Sigortalı kendisi ödeyecektir. Limitüstü masraflar Sigortalı’dan onayı sonrasında tahsil edilir.    

Ambulans teminatı sigortalı işyerinde çalışan, çalıştığı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maaş bordrosu ile belirlenen maksimum 2 kişiye sağlanacaktır.  

Yukarıdaki belirtilen maddede Acil Durum kararını Şirket verecektir ve limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve Şirket tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahalelerde, sorunların çözümünde Şirket veya tayin edeceği uzmanlar yardımcı olur.    

1.7 Hukuki Danışma 

Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, Şirket tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanı aracılığı ile mesai saatleri içinde sınırsız, meai saatleri dışında yılda 1 kez telefonda hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki döküman hazırlanmayacak, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmali kapsanmayacaktır

2. ACİLİYET TERİMİ

"Aciliyet"  terimi hasarın derhal tamiri ihtiyacı ve aşağıda belirtilen standartlara bağlıdır.

2.1 Tesisat

Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, işyerine ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile işyerine ait olarak kabul  edilmeyecektir.

2.2 Elektrik

Hasarın merkezi  işyerinin içinde bulunduğu sürece, işyeri elektrik tesisatının  herhangi  yerindeki elektrik kesintisi.

2.3 Anahtar

Başka hiçbir giriş yolunun olmaması durumu, acil servis veya anahtarcı müdahalesini gerektiren sigortalının işyerine girişini engelleyen her türlü risk.

2.4 Cam İşleri

Hasarın her türlü üçüncü taraf saldırgan hareketleri veya  çevre kazalarına karşı işyerinin korunmasını zaafa düşürdüğü hallerde, camların veya pencere sistemine ait her türlü dikey cam yüzeyin kırılması.


3. GENEL İSTİSNALAR

1.Maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu  sigorta  dolaylı veya dolaysız  olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen  bedensel ve maddi zararları  kapsamaz.

1.    Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.

2.    Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar.

3.    Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.

4.    Şirketin ön onayı  veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.


5.    Dış etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu. (Cam kırılması hariç)

6.    Hukuki kurallara ve prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin reddedilme hakkı saklıdır.    

7.    Mahalli mercilerin izin vermediği müdahaleler.    

8.    Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları.    

9.    Şirket, verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur. Hizmetlerin haricinde, işyerinde meydana gelen her türlü zarar ya da kayıp ya da masraflardan sorumlu değildir.    

10.    Sigortalı adına yapılan tüm masraflar ve ödenen bedeller, Sigortalı’nın önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir.    

11.    Kasıtlı olarak kendini yaralama ve Sigortalı’nın bir suç olayının parçası olması sonucu doğan olaylar.    

12.    Sigortalının, nefsi müdafaa haricinde, bir kavganın parçası olması sonucu meydana gelen olaylar.    

13.    Direkt ya da dolaylı olarak iyonizan radyasyondan doğan veya onun neden olduğu ya da katkıda bulunduğu olaylar veya aydınlatma amaçlı kullanılan nükleer yakıt veya radyoaktif toksik patlama ile radyoaktiviteye maruz kalındığı durumlar veya herhangi bir patlayıcı nükleer yapı ya da nükleer unsurdan doğan diğer tehlikeler.    

14.    Sigortalı’nın bildiği, daha önce tedavi aldığı mevcut olan, tekrarlayan, kronik ya da devam etmekte olan herhangi bir hastalık ya da durum sonucu oluşan olaylar. Nekahat dönemi hastalığın tam bir parçası olarak düşünülür.    

15.    Tahmini doğum tarihinden üç ay öncesine kadar hamileliğe ya da gönüllü çocuk düşürmeye bağlı olaylar.    

16.    Akıl hastalığı ya da kişilik kaybı.    

17.    Tedaviye uyumlu olarak reçete edilmiş ve yeterliliği diplomalı bir tıp doktoru tarafından yönlendirilmiş maddeler dışındaki sarhoş edici içecek ya da maddelerin etkisi altında ya da kısmen veya tamamen etkilerine bağlı olarak özürlülük neticesinde meydan gelen olaylar.    

18.    İntihar veya benzeri girişim sonucu ölüm, yaralanma ya da hastalık sonucu meydana gelen olaylar.    

19.    Geri ödeme talepleri

4. HİZMETLERİN DÜZENLENMESİ 

Sağlanan acil hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel şirketler tarafından yerine getirilecektir.

Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı  hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır. 

Bununla beraber, bu durumlarda, Şirket ilave sigorta kapsamından yararlanmak için Şirketin ön onayını alan sigortalı tarafından yapılacak harcamaları tazmin etmeye zorunlu olacaktır.

Böyle bir durumda Şirket her bir olay için madde 1'de belirtilen azami tutara kadar olan harcamaları geri ödeyecektir.

Tamamen, sağlanan hizmetler Şirket tarafından  bizzat görevlendirilen şirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafından yerine getirilmek zorundadır, aksi takdirde sigortalı oluşan masrafları ödeyecektir.


5.  PROFESYONEL İŞYERİ HİZMETLERİ ORGANİZASYONU

Şirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, şirketler ve profesyonellerin oluşturacağı bir  hizmet ağı, müşterinin talepleri sonucu doğacak tamirat işlemlerini, bitirilene ve müşteri memnuniyeti sağlanana kadar yerine getirecektir.

Acil  hizmetlerin düzenlemesi  ile  ilgili olmayan her türlü durum  için, Şirket  Sigortalı’nın isteği  üzerine, aşağıda belirtilen konularda  hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai sattleri içinde konuta gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.

İşyeri yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Tur Assist, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı  hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisat İşleri (Doğalgaz Tesisatı hariç)
 
Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (doğalgaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamirini kapsar.  
 

Fayans / Kalebodur
 
Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma işlerini kapsar.
 
Elektrik
 
Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi işleri kapsar.
 
Çelik/Ahşap/Alümünyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir İşleri
 
Hasar gören çelik, ahşap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb işlerin tamirini ve gerekiyorsa değişim işlerini kapsar.
 
Boya
 
Her türlü boya ve izolasyon işlerini kapsar.
 
Cam
 
Kırılan her türlü camın değiştirilmesi işlerini kapsar.
 
Sıva / Duvar İşleri
 
Sıva, beton, şap ve tuğla-biriket türü duvar tamir işlerini kapsar.

Alçıpan / Kartonpiyer İşleri
 
Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi işlerini kapsar.
  
Yer Döşeme Ahşap İşleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)

Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muşamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve değişimini kapsar. Halı vb. eşyalar kapsam dışıdır. Yer-Duvar lambiri ahşap kaplama, pencere ve kapı gibi ahşap işlerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahşap eşya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dışıdır.

PVC / Demir / Alüminyum Doğrama İşleri
 
Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar.

Tavan Kaplama / Asma Tavan İşleri (Taşyünü vb.)
 
Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve değiştirme işlerini kapsar.

Çatı / Dere tamir İşleri
 
Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne işini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımını kapsar.


 
6. İŞYERİ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, adı geçen sigorta şirketi tarafından taminat altına alınmış, İş yeri poliçesi kapsamında olan, ticaret amaçlı kullanılan, içinde yaşam standartlarını sağlayan yeterli imkanları içeren, konaklama amaçlı kullanılan hotel, motel vb.yerler haricinde dükkan, büro ve / veya imalathaneler  “İŞ YERİ” olarak anılacaktır.

7. OLAY

Tesisat/Elektrik İşleri için OLAY, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak her bir tamirat farklı bir olay olarak değerlendirilecek ve ayrı bir dosya açılacaktır.

Cam İşleri için OLAY, kırılan herbir yekpare camın takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir İşleri için OLAY, herbir kilidin açılması anlamına gelmektedir.

8. YÖNTEM 

Bütün  acil  ve bağlantı hizmetleri  yılın 365 günü, 24 saat olarak telefonla Şirket'ten istenmesi gerekir. Şirket acil hizmetler için derhal ve bağlantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm sağlayacaktır. Eğitilmiş operatör  sigortalıya talebinin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres, poliçe numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır. 

Sigortalının, Şirkete istediği hizmet ve bunun  takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin  tebliği (ihbarı )olarak kabul edilecektir.
 

Teklif Al Hasar Sorgula