Kişisel Verilerin Korunması & İşlenmesi Politikası

ÖNSÖZ

 

Saygıdeğer Müşterilerimiz,

 

Şeker Sigorta olarak, siz değerli müşterilerimizin ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri aldık. Şeker Sigorta ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda şirketimizde yürürlüğe konulan Veri Politikamızı sizlerle paylaşıyoruz.

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikayetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Şeker Sigorta olarak kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

Saygılarımızla.

I.Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

Bugüne kadar Şeker Sigorta olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince siz sigorta ettiren ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve sigorta işlemleri dışında hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Şeker Sigorta olarak taahhüt etmekteyiz.

II.Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.

 

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.

 

Şeker Sigorta, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III.Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şeker Sigorta, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şeker Sigorta, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. Ancak sigortacılık işlemlerinde özellikle sigorta ettirenlerin beyanları esas alınmaktadır.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şeker Sigorta, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şeker Sigorta, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şeker Sigorta, sözleşmelerden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, asgari ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ne göre siler veya yok eder.

Önemle belirtelim ki, Şeker Sigorta, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

KVKK.md.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizlere ayrıca bir başvuru formu da Şeker Sigorta tarafından hazırlanmış ve web sayfamızda sunulmuştur.

Kişisel verileri işlenen kişiler, Şeker Sigorta tarafından web sayfamızda bulunan başvuru formunu doldurmak suretiyle;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Şeker Sigorta olarak bu haklara saygılıyız.

haklarına sahiptir. Şeker Sigorta olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi:
Azami tasarruf ilkesi çerçevesinde Şeker Sigorta’ya ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel verilerin silinmesi:
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği:
Şeker Sigorta bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şeker Sigorta, müşteriler ya da Şeker Sigorta ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Şeker Sigorta tarafından da benimsenmiştir. Sigorta ettirenlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre beyan yükümlülüklerinin farkında oldukları da kabul edilir ve müşterilere şirketimiz tarafından da hatırlatılır. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği:
Kişisel veriler gizlidir ve Şeker Sigorta da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şeker Sigorta tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Kişisel verileri paylaştığımız sigorta ve reasürans şirketlerinden de verileri koruması talep edilir.

IV.Veri işleme amaçları

Şeker Sigorta’ nın kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

V.Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi:
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Sizlere ait veriler daha uygun tekliflerin alınabilmesi koasürans amaçlı sigorta şirketleri ve reasürans sözleşmelerinin akdi içinde reasürans şirketleri ile paylaşılmaktadır.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri:
Şeker Sigorta, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme:
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Buna karşın hizmetin sağlanabilmesi, sigorta poliçesi zeyilnamelerinden haberdar etmek ve süresi biten poliçeleri hatırlatmak amacıyla müşterilerimize ulaşılabilmektedir.

 

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da Şeker Sigorta riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri:
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi:
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi:
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Şeker Sigorta ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Çalışma Grubu  tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Şeker Sigorta, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler:
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Şeker Sigorta, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Şeker Sigorta, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet:
Şeker Sigorta’ya ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

VI.Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi:
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Şeker Sigorta, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme:
Şeker Sigorta, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler:
Şeker Sigorta, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Şeker Sigorta, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi:
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Şeker Sigorta ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Çalışma Grubu tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler:
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Telekomünikasyon ve internet:
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece  iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII.Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, Şeker Sigorta tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla hakim hissedar ile ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Şeker Sigorta, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 

» Sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi ve daha iyi bir teklif alınabilmesi amacıyla diğer sigorta ve reasürans şirketlerine,

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Şeker Sigortanın tedarikçilerine.

Şeker Sigorta, kanunda Çalışma Grubu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII.İlgili kişinin hakları

Şeker Sigorta, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Kişisel verileri işlenen kişiler, Şeker Sigorta tarafından web sayfamızda bulunan başvuru formunu doldurmak suretiyle;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir.

 

Buna karşın ;

Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şeker Sigorta, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi üzerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak şirket Genel Müdürlük adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle  (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Şeker Sigorta, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.     

IX.Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Şeker Sigorta’daki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X.İşlem güvenliği

Şeker Sigorta tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI.Denetim

Şeker Sigorta, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII.İhlallerin Bildirimi

Şeker Sigorta, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Teklif Al Hasar Sorgula